Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại huyện Việt Yên         

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2018- 2019, ngày 18/3/2020, Tổ giám sát số 2 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại UBND huyện Việt Yên. Đồng chí Đặng Hồng Chiến, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban pháp chế chủ trì  buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo.

                                      

                                     

                                    Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Việt Yên

 

Qua giám sát cho thấy, trong thời gian qua, UBND huyện đã có nhiều cố gắng, tích cực triển khai các biện pháp để phòng, chống tai nạn, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Hàng năm, UBND huyện đã ban hành các Kế hoạch theo từng lĩnh vực cụ thể để chỉ đạo triển khai,thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn, tệ nạn xã hội; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tệ nạn xã hội được thực hiện; công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em đã được quan tâm; công tác phòng, chống ma túy, tai nạn giao thông được tăng cường, góp phần giữa vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, Đoàn giám sát nhận thấy, việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn, tệ nạn xã hội trong thời gian qua tại huyện còn có những hạn chế, khuyết điểm như: Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai các văn bản của cấp trên có nội dung còn chưa kịp thời; Hiệu quả của công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật phòng, chống tai nạn, tệ nạn xã hội chưa cao, một bộ phận cán bộ, công chức (nhất là cấp xã), nhân dân còn hạn chế trong việc nắm và hiểu quy định của pháp luật dẫn đến thực hiện không đầy đủ, không nghiêm các quy định của pháp luật; Công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh, phát hiện, xử lý vi phạm chưa được quan tâm đúng mức; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên tại địa phương chưa đồng bộ, chưa toàn diện dẫn đến Kết quả trong phòng, chống tai nạn, tệ nạn xã hội có việc còn hạn chế; Việc nắm các thông tin tình hình thực tế, các yếu tố tiềm ẩn tai nạn, tệ nạn xã hội (nhất là cấp xã) chưa được quan tâm thực hiện.

 Kết thúc các buổi làm việc, thay mặt Tổ giám sát số 2 Đoàn giám sát, đồng chí Đặng Hồng Chiến ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn, tệ nạn xã hội của huyện, đồng thời đề nghị UBND huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng về phòng, chống tai nạn, tệ nạn xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; thường xuyên phối hợp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trong việc phòng, chống tai nạn, tệ nạn xã hội; có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chấn chỉnh việc theo dõi tình hình thực tế tai nạn nói chung và tai nạn lao động nói riêng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm trên địa bàn; có biện pháp quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng, chống tai nạn, tệ nạn xã hội./.

                                        Phạm Thùy Trang

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang