Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang         

đăng: 15:15, 18/12/2019; truy cập 564 lượt;

          Thực hiện Luật tiếp công dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương, năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.

          Tại các phiên tiếp công dân định kỳ, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND, Đoàn ĐBQH tiếp 100 lượt công dân đến đề nghị, phản ánh 36 vụ việc. Tại các phiên tiếp dân, các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi, ghi nhận các ý kiến của công dân, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề nghị và khiếu nại, tố cáo của công dân, báo cáo theo quy định của pháp luật.

 

Quang cảnh hội nghị tập huấn về công tác Tiếp công dân năm 2019

 

          Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 351 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong tổng số đơn thư đã tiếp nhận, có 247 đơn thư thuộc lĩnh vực hành chính (chiếm 70,6%) và 103 đơn thư thuộc lĩnh vực tư pháp (chiếm 29,4%). Sau khi nghiên cứu xem xét, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 185 đơn, ban hành 11 công văn đôn đốc, 35 văn bản trả lời, hướng dẫn công dân, còn lại lưu đơn do không đủ điều kiện để chuyển đơn. Trong tổng số 185 đơn, có 70 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành tỉnh (chiếm 37,7%). Đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 102 văn bản chỉ đạo, báo cáo tiến độ và kết quả giải quyết (đạt tỷ lệ 58,3%), trong đó cấp tỉnh 53 văn bản (đạt 80,3%).

           Qua xem xét, xử lý cho thấy, nội dung đơn khiếu nại thuộc lĩnh vực hành chính chủ yếu về đất đai, người dân chưa đồng tình với khung giá bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, về tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, giữa cá nhân với tập thể,.. và về chế độ, chính sách đối với người có công. Đơn thư có nội dung tố cáo chủ yếu là đối với cán bộ, công chức vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính, ngân sách và trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đơn thư khiếu nại thuộc lĩnh vực tư pháp chủ yếu liên quan đến việc điều tra, truy tố, xét xử, cưỡng chế thi hành án dân sự; về tố cáo chủ yếu liên quan tới trách nhiệm của điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên có biểu hiện tiêu cực và thiếu khách quan trong thực thi nhiệm vụ...

 

Hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC của tỉnh Bắc Giang

 

          Nhìn chung, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của của công dân năm 2019 đã được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp công dân theo quy định. Đơn thư được nghiên cứu, xem xét và kịp thời có văn bản chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; số lượng văn bản trả lời của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tăng so với năm 2018.

 

          Tuy nhiên, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh vẫn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Pháp luật hiện hành chưa quy định rõ ràng trong việc tổ chức tiếp công dân định kỳ của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh cũng như cơ chế theo dõi, đôn đốc giám sát việc giải quyết đơn thư đã chuyển; việc vận hành phần mềm thống nhất dùng chung cho các cơ quan dân cử, cơ quan hành chính nhà nước trong công tác quản lý, theo dõi xử lý đơn thư chưa đi vào thực tiễn.

          Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân cũng như để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật; trường hợp cần thiết tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo rà soát, xem xét nghiên cứu, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Tăng cường, nâng cao chất lượng tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm để ngày càng nâng cao chất lượng, trình độ cán bộ, công chức trong công tác tiếp công dân, tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân./.

                                                                                                    Hồng Chính

Tin khác


    Lên đầu trang