Hoạt động của HĐND tỉnh

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát tại Thành phố Bắc Giang         

        Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát, trong các ngày 06-07/5/2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc chấp hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ.

 

Quang cảnh buổi giám sát tại thành phố Bắc Giang

 

        Qua giám sát cho thấy: Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn có liên quan được thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện khá tốt, qua đó, đại bộ phận cán bộ, công chức nhất là cán bộ quản lý đã nhận thức khá đầy đủ tầm quan trọng của Luật, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương.

 

        Việc tổ chức thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố được thực hiện khá nghiêm túc, cơ bản đúng quy định: Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ theo Luật được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc để HĐND, UBND các cấp đi vào hoạt động ổn định, có nề nếp theo quy định của pháp luật; Việc phân công, phân nhiệm được HĐND, UBND thành phố và xã, phường thực hiện nghiêm túc, có sự phân công nhiệm vụ giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên rõ ràng; duy trì hoạt động chỉ đạo, điều hành theo quy chế làm việc; các kỳ họp HĐND được tổ chức, điều hành đúng luật, có bố trí thời gian thảo luận và chất vấn tương đối hợp lý; nội dung các phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố bảo đảm chất lượng, sau các phiên họp đều có thông báo kết quả phiên họp; việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, các cơ quan hữu quan trên địa bàn được quan tâm thực hiện có hiệu quả; Công tác giám sát của HĐND thành phố được triển khai tích cực, chất lượng và ở xã, phường cũng bước đầu đã được quan tâm triển khai thực hiện theo quy định; các hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn đối với cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quan tâm; công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết các kiến nghị của cử tri được thực hiện theo quy định, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và quốc phòng- an ninh của địa phương.

                                                                

        Tuy nhiên, qua giám sát cũng cho thấy: Việc nhận thức, nắm và hiểu một số quy định của Luật nhất là các quy định mới ở một số xã, phường chưa đầy đủ; việc tổ chức thực hiện một số nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương còn lúng túng, có việc thực hiện chưa đúng Luật như: Chưa ban hành Quy chế làm việc của HĐND; Thông báo triệu tập kỳ họp HĐND không đảm bảo thời gian quy định; Một số báo cáo trình HĐND còn thiếu so với quy định; Các ban thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết nhưng không xây dựng báo cáo thẩm tra riêng; Thực hiện chưa đầy đủ việc tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND hằng tháng theo quy định; Hoạt động giám sát còn một số tồn tại, hạn chế; Việc giải quyết vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp của Thường trực HĐND thành phố có một số nội dung chưa đảm bảo chặt chẽ về quy trình; Một số nghị quyết, quyết định ban hành còn có vi phạm; chất lượng giải quyết KN- TC còn hạn chế.

 

Đồng chí Lê Bá Chiến – Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Giang

phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

 

        Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Bùi Văn Hạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc chấp hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn Thành phố Bắc Giang; đồng thời đề nghị thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt nhằm thực hiện nghiêm các quy định của Luật TCCQĐP và các văn bản có liên quan cũng như thực thi đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐND, UBND và các cơ quan của HĐND, UBND theo quy định của Luật. Tập trung nâng cao hơn nữa nhận thức của bộ máy, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế hiện nay. Đối với HĐND thành phố cần tiếp tục tăng cường hơn nữa việc giám sát, hướng dẫn nhằm giúp hoạt động cấp xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật; đánh giá sâu hơn việc tổ chức các kỳ họp HĐND để có biện pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng các kỳ họp; nghiên cứu, xem xét, trao đổi để tổ chức phiên họp Thường trực HĐND chất lượng, hiệu quả hơn; nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn, thẩm tra, xây dựng và ban hành nghị quyết, xử lý các vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò thực chất trong hoạt động HĐND, bảo đảm tính thực quyền của cơ quan dân cử. UBND thành phố cần tiếp tục quan tâm quán triệt sâu hơn, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức tạo nhận thức đồng bộ nhằm thực hiện nghiêm các quy định của Luật; tiếp tục quan tâm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với UBND cấp xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định; duy trì và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phát huy vai trò tập thể, trách nhiệm của từng thành viên UBND trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra công vụ gắn trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ; chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát nội dung văn bản của cấp trên để tham mưu ban hành cho phù hợp; nâng cao chất lượng giải quyết KNTC, tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc còn kéo dài; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác quản lý đô thị trên địa bàn./.

                                                  Phạm Thùy Trang

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang