Hoạt động của HĐND tỉnh

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát tại huyện Hiệp Hòa         

        Trong các ngày 08-09/5/2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức giám sát việc chấp hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện Vụ Công tác đại biểu - Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Sở Nội vụ.

 

Quang cảnh buổi giám sát tại tại huyện Hiệp Hòa

 

        Qua giám sát cho thấy: Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn có liên quan được huyện Hiệp Hòa tập trung cao, tổ chức tương đối đồng bộ, qua đó, đại bộ phận cán bộ, công chức nhất là cán bộ quản lý đã nhận thức khá đầy đủ tầm quan trọng của Luật, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương.

 

        Việc tổ chức thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn huyện cơ bản nghiêm túc, đúng quy định: Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ theo Luật được tập trung thực hiện tốt; xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc kịp thời, cụ thể, cơ bản đúng quy định, tạo sự ổn định, nề nếp, trách nhiệm, chất lượng trong hoạt động HĐND, UBND; duy trì thực hiện nghiêm quy chế và tổ chức các hoạt động cơ bản đúng theo Luật; quan tâm thực hiện nghiêm túc việc phân công, phân nhiệm; các kỳ họp HĐND, phiên họp UBND được tổ chức, điều hành đúng luật; việc tổ chức các phiên họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng; việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND huyện cơ bản đúng quy định của pháp luật, được vận dụng linh hoạt, chặt chẽ; công tác giám sát được triển khai tích cực, chất lượng; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc; việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, các cơ quan hữu quan trên địa bàn được quan tâm thực hiện có hiệu quả tạo sự đồng bộ trong quản lý nhà nước trên địa bàn; công tác tiếp dân, giải quyết KNTC được quan tâm thực hiện nghiêm túc; tích cực chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND xã với nhân dân theo quy định; các hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn đối với cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quan tâm, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và quốc phòng- an ninh của địa phương.

                                                   

        Tuy nhiên, việc nhận thức, nắm và hiểu quy định của Luật ở một số xã còn hạn chế dẫn đến việc tổ chức thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương chưa tốt, có việc thực hiện chưa đúng Luật như: Thường trực HĐND, các ban HĐND cấp xã chưa xây dựng quy chế hoạt động  hoặc quy chế hoạt động HĐND xã ban hành chưa đúng quy định; việc triệu tập một số kỳ họp HĐND không đảm bảo thời gian quy định; một số báo cáo trình kỳ họp HĐND chưa đúng quy định; một số tờ trình của UBND xã không kèm theo Nghị quyết do đó HĐND xã chỉ thẩm tra Tờ trình; không ban hành báo cáo thẩm tra riêng đối với từng nghị quyết; không có biên bản kỳ họp; thực hiện chưa đầy đủ việc tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND hằng tháng theo đúng quy định; việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp còn hình thức, chưa tuân thủ theo đúng quy định; hoạt động giám sát còn rất hạn chế; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri chưa được thực hiện nghiêm túc; ban hành văn bản còn trái thẩm quyền.

 

        Đối với HĐND, UBND huyện, công tác tuyên truyền, phổ biến luật và cách thức nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức còn chưa sâu, phương pháp nghiên cứu, hướng dẫn cấp xã còn chưa tốt dẫn đến nhận thức về Luật của một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã chưa đầy đủ nên việc tổ chức thi hành một số nội dung của Luật còn lúng túng, chưa nghiêm; trong thực hiện giám sát của HĐND còn một số lúng túng, chưa tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND; một số nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND huyện ban hành còn vi phạm về thẩm quyền; công tác quản lý nhà nước đối với chính quyền địa phương có việc chưa sâu; công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế, việc chấn chỉnh chưa kịp thời.

 

        Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện Hiệp Hòa cũng đã thẳng thắn thừa nhận những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn giám sát nêu ra, nghiêm túc rút kinh nghiệm, sẽ tập trung khắc phục ngay trong thời gian tới. Đồng thời, nêu một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn như: Hiện chưa có văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã phần nào ảnh hưởng tới việc tổ chức thực hiện; chưa có quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của thành viên kiêm nhiệm các ban HĐND cấp xã nên hiệu quả thực thi nhiệm vụ còn hạn chế.

 

        Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Bùi Văn Hạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc chấp hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn huyện, đồng thời đề nghị Thường trực HĐND, UBND huyện Hiệp Hòa thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Quan tâm chấn chỉnh việc thực hiện Luật đối với cấp xã; rà soát, xem xét, kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn, tập huấn đối với cấp xã và các phòng, ban của huyện nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong thực hiện nghiêm các quy định của Luật; quan tâm tập huấn, hướng dẫn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã; các địa phương và huyện cần tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình đảm bảo HĐND thực sự là cơ quan quyền lực, UBND là cơ quan chấp hành ở địa phương; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND, công tác giám sát, khảo sát, thanh tra, kiểm tra; thực hiện đúng trình tự, thủ tục giám sát, khảo sát theo quy định; quan tâm để xử lý tốt các vấn đề phát sinh, đảm bảo chặt chẽ theo quy định; nâng cao chất lượng trong thực hiện chức năng quyết định và giám sát của HĐND; tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước của UBND huyện đối với cấp dưới; chú trọng hơn nữa đến công tác công tác bố trí, sắp xếp, điều động cán bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH của huyện./.

Phạm Thùy Trang

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang