Hoạt động của HĐND cấp huyện, xã

HĐND huyện Lục Nam giám sát việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới          

đăng: 15:58, 03/06/2020; truy cập 108 lượt;

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về việc thành lập Đoàn giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện. Trong tháng 5/2020, Đoàn giám sát của HĐND huyện đã tiến hành làm việc với phòng Nông nghiệp-PTNT huyện và giám sát trực tiếp tại 9 xã trên địa bàn. Tại các buổi giám sát trước khi làm việc với UBND xã, Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế một số công trình xây dựng cơ bản trong chương trình xây dựng nông thôn mới như: đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa, bãi rác thải,…

         

Đoàn giám sát đi khảo sát tại thôn Trại Mít xã Đông Hưng

 

Qua giám sát cho thấy, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2019 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo huyện cùng với sự đồng thuận cao và sự nhiệt tình tham gia của nhân dân đã được triển khai, thực hiện khá toàn diện và cơ bản đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra. Hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện về giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục,… có bước phát triển. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng NTM trong giai đoạn 2010-2019 là 1.173.261,682 triệu đồng. Đến nay, toàn huyện có 11/25 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong tháng 6/2020 dự kiến có thêm 03 xã về đích nông thôn thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 14 xã; có 05 thôn đạt chuẩn nông thôn mới và 01 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kế hoạch đến hết năm 2020, 11 xã còn lại sẽ đạt 15,76 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Kết quả mang lại từ Chương trình đã làm cho bộ mặt nông thôn các xã trên địa bàn huyện có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng cao, môi trường cải thiện xanh, sạch, đẹp; an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; nhiều công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân…

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại như: Một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới chất lượng, kết quả chưa cao như tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm (có 8/25 xã đạt tiêu chí); tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa (có 9/25 xã đạt tiêu chí). Vai trò và sự tham gia của các doanh nghiệp, HTX trong việc đầu tư sản xuất, tính liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế, chưa có nhiều mô hình sản xuất gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm đầu ra. Công tác xây dựng quy chế quản lý quy hoạch nông thôn mới, cắm mốc chỉ giới chưa được các xã quan tâm thực hiện, hiện nay mới có 12/25 xã ban hành được quy chế quản lý quy hoạch. Công tác rà soát điều chỉnh đề án theo bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020 tiến độ thực hiện còn chậm, mới có 6/25 xã hoàn thành.  Việc cân đối nguồn lực để thực hiện Chương trình tại một số xã còn chưa đảm bảo, đặc biệt là vồn đối ứng của xã vì vậy vẫn còn tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới như xã Phương Sơn, Bảo Đài và Chu Điện.

          Để thực hiện đảm bảo Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo có hiệu quả và chất lượng, Đoàn giám sát của HĐND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lộ trình đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã còn lại; phân công cán bộ, các phòng, ban đôn đốc, thực hiện; tăng cường hơn nữa và đa dạng hóa các nguồn lực, coi trọng sức dân, xác định rõ các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển các ngành nghề, mô hình kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động. Quan tâm tới các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đảm bảo các xã đạt chuẩn giữ vững các tiêu chí và phấn đấu đạt mức cao hơn./.

 

                                                                                                                                                                        Trần Thị Cẩm Ly

                                                                                                                                                                           Phó ban Pháp chế HĐND huyện

Tin khác


    Lên đầu trang