Hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Báo cáo kết quả thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp Dự án 1, dự án 3, dự án 4 và dự án 5 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 02_BCTTr_du_an_1,3,4,5_chuong_trinh_MTQG_GNBV.pdf02_BCTTr_du_an_1,3,4,5_chuong_trinh_MTQG_GNBV.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang