Hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Tên tài liệu Báo cáo kết quả thẩm tra giao kế hoạch vốn chi tiết Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Danh sách file đính kèm:
Tải về: 17-05-10_BCKQ_tham_tra_giao_KH_von_chi_tiet_du_an_dao_tao_nghe_nong_thon.pdf17-05-10_BCKQ_tham_tra_giao_KH_von_chi_tiet_du_an_dao_tao_nghe_nong_thon.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang