Hoạt động khác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Tên tài liệu Báo cáo kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ quý II của Ban VHXH - HĐND tỉnh
Danh sách file đính kèm:
Tải về: Bao_cao_ket_qua_hoat_dong_quy_I,_nhiem_vu_quy_II_cua_Ban_VHXH_-_HDND_tinh.pdfBao_cao_ket_qua_hoat_dong_quy_I,_nhiem_vu_quy_II_cua_Ban_VHXH_-_HDND_tinh.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang