Hoạt động -> Hoạt động của HĐND tỉnh
Tên tài liệu Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện thu hút đầu tư các dựa án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - chuyển giao trên địa bàn tỉnh BG giai đoạn 2015-2019
Danh sách file đính kèm:
Tải về: Bao_cao_ket_qua_giam_sat_viec_chap_hanh_phap_luat_trong_thuc_hien_thu_hut_dau_tu_cac_dua_an_theo_hinh_thuc_hop_dong_Xay_dung_-_chuyen_giao_tren_dia_ban_tinh_BG_giai_doan_2015-2019.pdfBao_cao_ket_qua_giam_sat_viec_chap_hanh_phap_luat_trong_thuc_hien_thu_hut_dau_tu_cac_dua_an_theo_hinh_thuc_hop_dong_Xay_dung_-_chuyen_giao_tren_dia_ban_tinh_BG_giai_doan_2015-2019.pdf
Mô tả
    Lên đầu trang