Tiếp công dân

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Về việc tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh đang công tác tại Văn phòng HĐND tỉnh Tải về: 01-VP-TH.pdf
2 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh năm 2017 Tải về: Thong_bao_tiep_dan_2017.pdf
3 Kế hoạch tiếp công dân của HĐND tỉnh năm 2017 Tải về: KH_tiep_cong_dan_cua_HDND_2017.pdf
4 Thông báo kết quả tiếp dân ngày 16/01/2017 của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Tải về: TBKQ_tiep_dan_Thang_01.pdf
5 Thông báo kết quả tiếp dân ngày 15/02/2017 của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Tải về: TBKQ_tiep_dan_Thang_02.pdf
6 Thông báo kết quả tiếp dân tháng 3/2017 Tải về: 17-03-16_TBKQ_tiep_dan_Thang_3.pdf
7 Thông báo kết quả tiếp dân tháng 4/2017 Tải về: 17-04-17_TBKQ_tiep_dan_Thang_4.pdf
8 Thông báo kết quả tiếp dân ngày 15/5/2017 Tải về: 17-5-16_KQ_tiep_dan_thang_5.pdf
9 Thông báo kết quả tiếp dân ngày 15/8/2017 của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Tải về: 9_TB_ket_qua_tiep_dan_thang_8.pdf
10 Thông báo kết quả tiếp dân ngày 15/9/2017 của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Tải về: 21_TB_tiep_dan_thang_9.pdf
11 Thông báo kết quả tiếp dân ngày 16/10/2017 của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Tải về: 16_Tiep_dan_T10.pdf
12 Thông báo kết quả tiếp dân ngày 13/11/2017 của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Tải về: 16Tiep_dan_11.2017.pdf
13 Thông báo kết quả tiếp dân ngày 14/12/2017 của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Tải về: 16Tiep_dan_12.2017.pdf
14 Thông báo kết quả tiếp dân ngày 15/01/2018 của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Tải về: 16Tiep_dan_1.2018.pdf
15 Thông báo kết quả tiếp dân ngày 12/02/2018 của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Tải về: 16Tiep_dan_2.2018.pdf
    Lên đầu trang