Tài liệu kỳ họp

Danh sách thư mục

STT Thư mục Số tệp
1 Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 49
2 Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 57
3 Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 41
4 Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 51
5 Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 30
6 Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 0
7 Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 68
Không có tài liệu!
    Lên đầu trang