Tài liệu kỳ họp

Danh sách thư mục

STT Thư mục Số tệp
1 Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa 2016-2021 62
2 Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Kỳ họp chuyên đề) 5
3 Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 45
4 Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 62
5 Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Kỳ họp bất thường) 3
6 Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 49
7 Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 57
8 Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 41
9 Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 51
10 Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 30
11 Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 0
12 Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 68
Không có tài liệu!
    Lên đầu trang