Hoạt động Phiên họp hàng tháng của thường trực HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Thông báo kết quả Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Tháng 12/2016
2 Chuẩn bị nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2017 - Sở VHTT&DL Tải về: ND_giai_trinh_phien_hop_TT_HDND_tinh_02.2017-2.pdf
3 Chuẩn bị nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2017 - UBND tỉnh Tải về: ND_giai_trinh_phien_hop_TT_HDND_tinh_02.2017-1.pdf
4 Tổ chức Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2017 Tải về: 1-To_chuc_phien_hop_TT.pdf
5 Chuẩn bị nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2017 - Sở KHCN Tải về: Chuan_bi_ND_giai_trinh_Phien_hop_TT_thang_2-SoKHCN.pdf
6 Chuẩn bị nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2017 - Sở NN&PTNT Tải về: Chuan_bi_ND_giai_trinh_Phien_hop_TT_thang_2-SoNNPTNT.pdf
7 Chuẩn bị nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2017 - Sở Tài chính Tải về: Chuan_bi_ND_giai_trinh_Phien_hop_TT_thang_2-SoTai_chinh.pdf
8 Thông báo kết quả phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 năm 2016 Tải về: 16-8-9_Thong_bao_Phien_hop_TT_Thang_7.pdf
9 Thông báo kết quả phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8 năm 2016 Tải về: 16-8-26_Thong_bao_Phien_hop_TT_Thang_8.pdf
10 Thông báo kết quả phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9 năm 2016 Tải về: 16-9-30_Thong_bao_Phien_hop_TT_Thang_9.pdf
11 Thông báo kết quả phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10 năm 2016 Tải về: 16-10-25_Thong_bao_Phien_hop_TT_Thang_10.pdf
12 Thông báo kết quả phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11 năm 2016 Tải về: 16-11-28_Thong_bao_Phien_hop_TT_Thang_11.pdf
13 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường vành đai IV (Hà Nội) địa phân tỉnh Bắc Giang Tải về: 17-02-24_quyet_dinh_chu_truong_dau_tu_duong_vanh_dai_IV.pdf
14 Thông báo kết quả phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2017 Tải về: 17-03-01_TBKQ_Phien_hop_TT_02-2017.pdf
15 Thông báo kết quả phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3 năm 2017 Tải về: 17-03-28_TBKQ_Phien_hop_TT_03-2017.pdf
    Lên đầu trang