Hoạt động -> Hoạt động của HĐND tỉnh

Danh sách thư mục

STT Thư mục Số tệp
1 Cộng tác viên 2
2 Hoạt động của Cộng tác viên 0
3 Hoạt động của Các tổ đại biểu HĐND tỉnh 0
4 Hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội 0
5 Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách 0
6 Hoạt động của Ban pháp chế 0
7 Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6
8 Hoạt động của Đảng đoàn, thường trực HĐND 0
STT Tên tài liệu Tải
1 Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện thu hút đầu tư các dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2019 Tải về: 427.signed.pdf
2 Thông báo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019 Tải về: Thong_bao_tinh_hinh_to_chuc_va_hoat_dong_cua_HDND_tinh_nam_2018,_nhiem_vu_cong_tac_nam_2019.pdf
3 Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của HĐND tỉnh Bắc Giang Tải về: Bao_cao_tinh_hinh_to_chuc_va_hoat_dong_nam_2018;_phuong_huong,_nhiem_vu_nam_2019_cua_HDND_tinh_Bac_Giang.pdf
4 Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát, tổ giúp việc đoàn giám sát việc chấp hành Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 trên địa bàn tỉnh BG Tải về: Thong_bao_phan_cong_nhiem_vu_thanh_vien_Doan_giam_sat,_to_giup_viec_doan_giam_sat_viec_chap_hanh_Luat_to_chuc_chinh_quyen_dia_phuong_nam_2015_tren_dia_ban_tinh_BG.pdf
5 Kế hoạch giám sát việc chấp hành Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 trên địa bàn tỉnh BG Tải về: Ke_hoach_giam_sat_viec_chap_hanh_Luat_to_chuc_chinh_quyen_dia_phuong_nam_2015_tren_dia_ban_tinh_BG.pdf
6 Quyết định thành lập tổ giúp việc đoàn giám sát việc chấp hành Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 trên địa bàn tỉnh BG Tải về: Quyet_dinh_thanh_lap_to_giup_viec_doan_giam_sat_viec_chap_hanh_Luat_to_chuc_chinh_quyen_dia_phuong_nam_2015_tren_dia_ban_tinh_BG.pdf
7 Thông báo phân công nhiệm vụ Tổ giúp việc Đoàn giám sát việc chấp hành Luật tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh BG Tải về: Thong_bao_phan_cong_nhiem_vu_To_giup_viec_Doan_giam_sat_viec_chap_hanh_Luat_to_chuc_chinh_quyen_dia_phuong_tren_dia_ban_tinh_BG.pdf
8 Thông báo chia tổ Đoàn giám sát việc chấp hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tải về: Thong_bao_chia_to_Doan_giam_sat_viec_chap_hanh_Luat_To_chuc_chinh_quyen_dia_phuong_nam_2015_tren_dia_ban_tinh.pdf
9 Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 trên địa bàn tỉnh BG Tải về: Bao_cao_ket_qua_giam_sat_viec_chap_hanh_Luat_to_chuc_Chinh_quyen_dia_phuong_nam_2015_tren_dia_ban_tinh_BG.pdf
10 Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện thu hút đầu tư các dựa án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - chuyển giao trên địa bàn tỉnh BG giai đoạn 2015-2019 Tải về: Bao_cao_ket_qua_giam_sat_viec_chap_hanh_phap_luat_trong_thuc_hien_thu_hut_dau_tu_cac_dua_an_theo_hinh_thuc_hop_dong_Xay_dung_-_chuyen_giao_tren_dia_ban_tinh_BG_giai_doan_2015-2019.pdf
11 Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV
    Lên đầu trang