Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Báo cáo thẩm tra phương án rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 Tải về: 17-04-03_bao_cao_tham_tra.pdf
2 Thẩm tra giao kế hoạch vốn chi tiết Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn Tải về: 17-05-08_tham_tra_giao_KH_von_du_an_dao_tao_nghe_nong_thon.pdf
3 Báo cáo kết quả thẩm tra giao kế hoạch vốn chi tiết Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn Tải về: 17-05-10_BCKQ_tham_tra_giao_KH_von_chi_tiet_du_an_dao_tao_nghe_nong_thon.pdf
4 Ban KTNS - Báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND tỉnh và cử tri trước, sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII Tải về: 2_26-5_Bao_cao_tham_tra_KQGQYKKN_cua_cu_tri_-_KTNS.pdf
5 Báo cáo thẩm tra Dự án khu nhà ở xã hội Vân Trung, Việt Yên Tải về: 6_29-5_Tham_tra_du_an_nha_o_XH_Van_Trung_VY.pdf
6 Báo cáo kết quả thẩm tra bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 Tải về: 7_29-5_Tham_tra_bo_sung_KH_von_XDCB_2017-ben_vien_Y_hoc_co_truyen.pdf
7 Thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyêt trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh-Ban KTNS Tải về: 1_Tham_tra_to_trinh_du_thao_NQ_-_KTNS.pdf
8 Các báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
9 Báo cáo kết quả thẩm tra Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Tải về: 6_BC_tham_tra_KH_phat_trien_KTXH_nam_2018.pdf
10 Báo cáo kết quả thẩm tra Kế hoạch đầu tư công năm 2018 Tải về: 7_BCKQ_tham_tra_KH_dau_tu_cong_nam_2018.pdf
11 Báo cáo kết quả thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn trả nợ các dự án đã phê duyệt quyết toán từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2017 Tải về: 04_BCTTr_phan_bo_von_tra_no_cac_cong_trinh_da_phe_duyet.pdf
12 Báo cáo kết quả thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp Dự án 1, dự án 3, dự án 4 và dự án 5 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017 Tải về: 02_BCTTr_du_an_1,3,4,5_chuong_trinh_MTQG_GNBV.pdf
13 Báo cáo kết quả thẩm tra Chủ trương điều chỉnh nguồn vốn dự án Khối điều trị nội trú, Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, hệ thống khí y tế và các hạng mục phụ trợ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tải về: 03_BCTTr_dieu_chinh_nguon_von_du_an_BVDK_tinh.pdf
14 Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII. Tải về: 01_Tong_hop_kien_nghi_cua_cu_tri_sau_ky_hop_3.pdf
15 Báo cáo kết quả thẩm tra phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Giang Tải về: 1_BCKQ_tham_tra_KTNS.pdf
    Lên đầu trang