Hoạt động thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Ban PC - Báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND tỉnh và cử tri trước, sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII Tải về: 3_29-5_Bao_cao_tham_tra_KQGQYKKN_cua_cu_tri_-_PC.pdf
2 Thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Tải về: 8_Tham_tra_BC_trinh_ky_hop_3-PC.pdf
3 Thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh-Ban Pháp chế Tải về: 15_Tham_tra_BC_trinh_ky_hop_3-PC2.pdf
4 Các báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế
5 Báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực pháp chế tại các kỳ họp trước chưa giải quyết... khóa XVIII Tải về: Bao_cao_tham_tra_ket_qua_giai_quyet_kien_nghi_cua_cu_tri_thuoc_linh_vuc_phap_che_tai_cac_ky_hop_truoc_chua_giai_quyet..._khoa_XVIII.pdf
    Lên đầu trang