Hoạt động thẩm định của Đảng đoàn HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh Bắc Giang Tải về: Quy_che_Dang_doan.pdf
2 Báo cáo kết quả thẩm định tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2017 tỉnh Bắc Giang Tải về: 3_BCKKQ_tham_dinh_du_toan_NSNN_6_thang_dau_nam.pdf
3 Báo cáo kết quả thẩm định "Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2017" Tải về: 4_BCKQ_tham_dinh_BC_KT-XH_6_thang_dau_nam.pdf
4 Báo cáo kết quả thẩm định Dự thảo Kế hoạch của TU thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, NQ số 11-NQ/TW và NQ số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII Tải về: 5_BCKQ_tham_dinh_du_thao_thuc_hien_NQTW5.pdf
5 Báo cáo kết quả thẩm định Chủ trương mở rộng điều chỉnh địa giới hành chính: thành phố Bắc Giang; thị trấn Neo (huyện Yên Dũng); thị trấn Kép (huyện Lạng Giang); sáp nhập xã Nhã Nam và thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên); sáp nhập xã Bố Hạ và thị trấn Bố Hạ (huyện Yên Thế) Tải về: 6_BCKQ_tham_dinh_mo_rong_dia_gioi_hanh_chinh.pdf
6 Mời họp Đảng đoàn Tải về: 11_Moi_hop_dang_doan.pdf
7 Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất cơ chế chính sách để chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất đối với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Bắc Giang Tải về: 2_BCKQ_tham_dinh_09.pdf
8 Báo cáo kết quả thẩm định "báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo những tháng cuối năm 2017 " Tải về: 3_BCKQ_tham_dinh_10.pdf
    Lên đầu trang