Hoạt động khác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Về việc báo cáo thông tin làm gia hồ sơ để hưởng chế độ thanh niên xung phong Tải về: 17-03-22_BC_lam_gia_HSTNXP.pdf
2 Về việc báo cáo thông tin làm gia hồ sơ để hưởng chế độ thanh niên xung phong - Gửi Sở Nội vụ Tải về: 17-03-29_BC_lam_gia_HSTNXP-Gui_So_NV.pdf
3 Đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh-Ban VHXH Tải về: 17-05-08_dang_ky_ND_trinh_ky_hop_thu_3-Ban_VHXH.pdf
4 Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tải về: BCKQ_6_thang_-_VHXH.pdf
5 Số 38/BC-HĐND: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban VH-XH HĐND tỉnh Tải về: 13BC6thang-vhxh.pdf
6 Số 103/BC-HĐND: Báo cáo kết quả hoạt động quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2018 của Ban VHXH Tải về: 21-bcquy3-vhxh.pdf
7 Số 125/BC-HĐND: Báo cáo Kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tải về: 18bc2018-vhxh.pdf
8 Báo cáo kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ quý II của Ban VHXH - HĐND tỉnh Tải về: Bao_cao_ket_qua_hoat_dong_quy_I,_nhiem_vu_quy_II_cua_Ban_VHXH_-_HDND_tinh.pdf
    Lên đầu trang