Hoạt động khác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh-Ban KTNS Tải về: 17-05-10_dang_ky_ND_trinh_ky_hop_thu_3-Ban_KTNS.pdf
2 Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tải về: BCKQ_6_thang_-_KTNS.pdf
3 Số 106/BC-HĐND: Báo cáo kết quả hoạt động quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2018 của Ban KTNS Tải về: 25-bcquy3-ktns.pdf
4 Số 127/BC-HĐND: Báo cáo Kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tải về: 18bc2018-ktns.pdf
    Lên đầu trang