Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Hoạt động khác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Hoạt động khác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh-Ban KTNS Tải về: 17-05-10_dang_ky_ND_trinh_ky_hop_thu_3-Ban_KTNS.pdf
2 Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tải về: BCKQ_6_thang_-_KTNS.pdf
3 Số 106/BC-HĐND: Báo cáo kết quả hoạt động quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2018 của Ban KTNS Tải về: 25-bcquy3-ktns.pdf
4 Số 127/BC-HĐND: Báo cáo Kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tải về: 18bc2018-ktns.pdf
5 Báo cáo kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ quý II/ 2019 của Ban KTNS - HĐNĐ tỉnh Tải về: Bao_cao_ket_qua_hoat_dong_quy_I,_nhiem_vu_quy_II2019_cua_Ban_KTNS_-_HDND_tinh.pdf
6 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Tải về: Bao_cao_ket_qua_hoat_dong_6_thang_dau_nam,_nhiem_vu_6_thang_cuoi_nam_2019.pdf
    Lên đầu trang