Hoạt động khác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh-Ban pháp chế Tải về: 17-05-10_dang_ky_ND_trinh_ky_hop_thu_3-Ban_PC.pdf
2 Số 102/BC-HĐND: Báo cáo kết quả hoạt động quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2018 của Ban Pháp chế Tải về: 25-bcquy3-pc.pdf
3 Số 131/BC-HĐND: Báo cáo Kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 của Ban Pháp Chế HĐND tỉnh Tải về: 18bc2018-pc.pdf
4 Báo cáo kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ quý II của Ban pháp chế - HĐND tỉnh Tải về: Bao_cao_ket_qua_hoat_dong_quy_I,_nhiem_vu_quy_II_cua_Ban_phap_che_-_HDND_tinh.pdf
5 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban pháp chế HĐND tỉnh Tải về: Bao_cao_ket_qua_hoat_dong_6_thang_dau_nam,_nhiem_vu_6_thang_cuoi_nam_2019_cua_Ban_phap_che_HDND_tinh.pdf
    Lên đầu trang