Hoạt động khác của Đảng đoàn, thường trực HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Phân công Phó chủ tịch HĐND tỉnh giữ mối liên hệ với Ban công tác Đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tải về: 1-Phan_cong_PCT_giu_mlh_voi_Ban_CTDB.pdf
2 Thống nhất thời điểm lấy số liệu trong Báo cáo trình các kỳ họp HĐND tỉnh Tải về: 0HDND-TH-80.pdf
3 Cử Đoàn công tác tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về: 17-03-01Doan_cong_tac_giao_ban_14_tinh.pdf
4 Tiếp nhận đăng cai tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về: 17-03-06_Tiep_nhan_dang_cai_Hoi_nghi_14_tinh.pdf
5 Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến; việc giải quyết chế độ đối với TNXP Tải về: 17-04-05_kiem_tra_viec_thuc_hien_che_do,_chinh_sach_CDHT-TNXP.pdf
6 Kế hoạch tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trục HĐND các huyện, thành phố lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về: 17-04-18_KH_hoi_nghi_TDKN_1.pdf
7 Đăng ký nội dung tham luận tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm lần thứ Hai Tải về: 17-04-18_dang_ky_ND_tham_luan_hoi_nghi_TDKN_1.pdf
8 Phân công nội dung tham luận tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa TT HĐND tỉnh với TT HĐND các huyện, thành phố lần thứ 2 Tải về: 17-04-24_Phan_cong_ND_tham_luan_HN_TDKN_lan_2.pdf
9 Đề nghị đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Tải về: 17-04-26_Dang_ky_ND_trinh_ky_hop_thu_3.pdf
10 Thông qua hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh Tải về: 17-05-04_Thong_qua_ho_so_de_nghi_xay_dung_NQ_QPPL_cua_HDND_tinh.pdf
11 Gửi báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hành chính công Tải về: 17-05-04_BCDG_HCC.pdf
12 Mời dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giưa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, thành phố Tải về: 17-05-05_giay_moi_HN_trao_doi_kinh_nghiem_voi_TT_HDND_huyen,_tp.pdf
13 Tham gia ý kiến về chủ đề và thời gian tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về: 2_Tham_gia_y_kien_ve_chu_de_va_thoi_gian_HNTDKN_14_tinh.pdf
14 Giấy mời dự Hội nghị thống nhất dự kiến chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về: 1_GM.pdf
15 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hành chính công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm 2011 đến nay Tải về: 10_19-5-2017_BCDG_HCC.pdf
    Lên đầu trang