Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Hoạt động Giám sát, khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Hoạt động Giám sát, khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Chương trình giám sát, khảo sát năm 2017 của Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tải về: CTr-GSKS-2017-VHXH.pdf
2 Quyết định thành lập Đoàn giám sát và Tổ giúp việc giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ trực tiếp từ nguồn NSNN cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và dân tộc, miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2016 Tải về: QD-HDND-03TLDGS.pdf
3 Kế hoạch giám sát thực hiện một số chính sách hỗ trợ trực tiếp từ nguồn NSNN cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và dân tộc, miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2016 Tải về: KH-DGS-39.pdf
4 Giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ trực tiếp từ nguồn ngân sách nhà nước cho lĩnh vực VHTT và dân tộc, miền núi trên địa bàn tỉnh BG giai đoạn 2014-2016: Tân Yên Tải về: 60-Giam_sat_TY.pdf
5 Giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ trực tiếp từ nguồn ngân sách nhà nước cho lĩnh vực VHTT và dân tộc, miền núi trên địa bàn tỉnh BG giai đoạn 2014-2016: Bảo tàng tỉnh Tải về: 61-Giam_sat_Bao_tang_tinh.pdf
6 Giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ trực tiếp từ nguồn ngân sách nhà nước cho lĩnh vực VHTT và dân tộc, miền núi trên địa bàn tỉnh BG giai đoạn 2014-2016: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tải về: 62-Giam_sat_NNPTNT.pdf
7 Giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ trực tiếp từ nguồn ngân sách nhà nước cho lĩnh vực VHTT và dân tộc, miền núi trên địa bàn tỉnh BG giai đoạn 2014-2016: Sơn Động Tải về: 63-Giam_sat_SD.pdf
8 Về việc báo cáo triển khai thực hiện mô hình trường học mới cấp THCS và mô hình trường học VNEN cấp Tiểu học Tải về: 17-03-07_BC_truong_hoc_moi.pdf
9 Về việc báo cáo triển khai thực hiện mô hình trường học mới cấp THCS và mô hình trường học VNEN bậc Tiểu học-Cảnh Thụy YD Tải về: 17-03-27_Canh_Thuy_YD.pdf
10 Về việc báo cáo triển khai thực hiện mô hình trường học mới cấp THCS và mô hình trường học VNEN bậc Tiểu học-Đồng Sơn TPBG Tải về: 17-03-27_Dong_Son_TP.pdf
11 Về việc báo cáo triển khai thực hiện mô hình trường học mới cấp THCS và mô hình trường học VNEN bậc Tiểu học-Lam Cốt TY Tải về: 17-03-27_Lam_Cot_TY.pdf
12 Về việc báo cáo triển khai thực hiện mô hình trường học mới cấp THCS và mô hình trường học VNEN bậc Tiểu học-Mỹ Độ TPBG Tải về: 17-03-27_My_Do_TP.pdf
13 Về việc báo cáo triển khai thực hiện mô hình trường học mới cấp THCS và mô hình trường học VNEN bậc Tiểu học-Quế Nham TY Tải về: 17-03-27_Que_Nham_TY.pdf
14 Về việc báo cáo triển khai thực hiện mô hình trường học mới cấp THCS và mô hình trường học VNEN bậc Tiểu học-Tân An YD Tải về: 17-03-27_Tan_An_YD.pdf
15 Về việc báo cáo triển khai thực hiện mô hình trường học mới cấp THCS và mô hình trường học VNEN bậc Tiểu học-Tăng Tiến VY Tải về: 17-03-27_Tang_Tien_VY.pdf
    Lên đầu trang