Hoạt động Giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Chương trình giám sát, khảo sát năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tải về: CTr-GSKS-2017-KTNS.PDF
2 Quyết định thành lập đoàn giám sát và tổ giúp việc giám sát công tác quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016 Tải về: 17-02-20_QDGS.pdf
3 Kế hoạch giám sát công tác quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016 Tải về: 17-02-20_KH-DGS-KTNS.pdf
4 Xây dựng báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng vôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Tải về: 17-02-24_xd_bao_cao_phuc_vu_giam_sat_NTM.pdf
5 Thông báo chương trình giám sát công tác quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Lạng Giang) Tải về: 17-03-14_thong_bao_CTGS_LG.pdf
6 Về việc xây dựng báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Tải về: 17-03-22_BC_quan_ly_su_dung_von_thuc_hien_CTMTQG_xd_NTM.pdf
7 Thông báo chương trình giám sát công tác quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Tải về: 17-03-22_TB_chuong_trinh_GS_quan_ly_su_dung_von_thuc_hien_CTMTQG_xd_NTM.pdf
8 Thông báo chương trình giám sát công tác quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới-Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG Tải về: 17-04-17_Thong_bao_CTGS_VP_DP.pdf
9 Khảo sát tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2012 - 2016 (Sở Giáo dục và Đào tạo) Tải về: 17-05-08_KS_chap_hanh_phap_luat_trong_hd_dau_thau_mua_sam_hh-so_GDDT.pdf
10 Khảo sát tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2012 - 2016 (Trường CĐ Việt Hàn) Tải về: 17-05-08_KS_chap_hanh_phap_luat_trong_hd_dau_thau_mua_sam_hh-Truong_CD_Viet_Han.pdf
11 Khảo sát tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2012 - 2016 (Đài PT-TH tỉnh) Tải về: 17-05-10_KS_chap_hanh_phap_luat_trong_hd_dau_thau_mua_sam_hh-Dai_PTTH_tinh.pdf
12 Báo cáo kết quả khảo sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với một số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Bắc Giang giai đoạn 2014 - 2016 Tải về: 17-5-04_Bao_cao_KS_thue_dat,_thue_mat_nuoc.pdf
13 Khảo sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri - Ban KTNS Tải về: 17-05-18_Khao_sat_ket_qua_giai_quyet_kien_nghi_cua_cu_tri_-Ban_KTNS.pdf
14 Khảo sát tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2012-2016 - Sở GD&ĐT Tải về: 26_KS_dau_thau_mua_sam_-_SGDDT.pdf
15 Điều chỉnh Kế hoạch giám sát công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tải về: 2dieu_chinh_ke_hoach_giam_sat_thu_hut_dau_tu_truc_tiep_nuoc_ngoai.pdf
    Lên đầu trang