Hoạt động Giám sát, khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Chương trình giám sát, khảo sát năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tải về: CTr-GSKS-2017-PC.pdf
2 Kế hoạch giám sát việc thực hiện Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2016 Tải về: KH_giam_sat_Luat_thanh_tra.pdf
3 Quyết định thành lập Đoàn giám sát và Tổ giúp việc giám sát việc thực hiện Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2016 Tải về: QD_thanh_lap_doan_giam_sat_Luat_thanh_tra.pdf
4 Thông báo Chương trình giám sát việc thực hiên Luật Thanh tra Tải về: Thong_bao_chuong_trinh_giam_sat_luat_thanh_tra.pdf
5 Thông báo Chương trình giám sát việc thực hiên Luật Thanh tra: Sở Công thương Tải về: 17-02-17Giam_sat_Luat_TT-So_Cong_thuong.pdf
6 Thông báo Chương trình giám sát việc thực hiên Luật Thanh tra: Sở Giao thông Vận tải Tải về: 17-02-17Giam_sat_Luat_TT-So_GTVT.pdf
7 Thông báo Chương trình giám sát việc thực hiên Luật Thanh tra: Sở Kê hoạch & Đầu tư Tải về: 17-02-17Giam_sat_Luat_TT-So_KHDT.pdf
8 Thông báo Chương trình giám sát việc thực hiên Luật Thanh tra: Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Tải về: 17-02-17Giam_sat_Luat_TT-So_LDTBXH.pdf
9 Thông báo Chương trình giám sát việc thực hiên Luật Thanh tra: Sở Tài chính Tải về: 17-02-17Giam_sat_Luat_TT-So_Tai_chinh.pdf
10 Thông báo Chương trình giám sát việc thực hiên Luật Thanh tra: Sở Tài nguyên & Môi trường Tải về: 17-02-17Giam_sat_Luat_TT-So_TNMT.pdf
11 Thông báo Chương trình giám sát việc thực hiên Luật Thanh tra: Thanh tra tỉnh Tải về: 17-02-17Giam_sat_Luat_TT-thanh_tra_tinh.pdf
12 Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 - Công an Hiệp hòa Tải về: 17-04-03_KS_CA_Hiep_Hoa.pdf
13 Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 - Công an Lục Nam Tải về: 17-04-03_KS_CA_Luc_Nam.pdf
14 Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 - Công an Lục Ngạn Tải về: 17-04-03_KS_CA_Luc_Ngan.pdf
15 Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 - Công an Tân Yên Tải về: 17-04-03_KS_CA_Tan_Yen.pdf
    Lên đầu trang