Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Hoạt động Giám sát, khảo sát của thường trực HĐND tỉnh
Hoạt động Giám sát, khảo sát của thường trực HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Về việc thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII
2 Chương trình giám sát, khảo sát năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh Tải về: CTrGSKS_2017-TTr.pdf
3 Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017 Tải về: 1_NQ-HDND-22.pdf
4 Khảo sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri: việc ô nhiễm môi trường tại kênh T6 Tải về: 17-04-03_KS_gq_kien_nghi_cua_cu_tri.pdf
5 Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2016 Tải về: 17-04-27_QD_giam_sat_su_dung_dat.pdf
6 Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2016 Tải về: 17-04-27_KH_giam_sat_su_dung_dat.pdf
7 Kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban, các Đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trước, sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh. Tải về: 17-05-03_KHGS_giai_quyet_y_kien,_kien_nghi.pdf
8 Mời dự họp Đoàn giám sát Tải về: 17-05-04_moi_hop_doan_GS.pdf
9 Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn GS, Tổ giúp việc giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2016 Tải về: 4_Phan_cong_NV_Doan_GS_su_dung_dat.pdf
10 Thông báo chia tổ giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2016 Tải về: 3_TB_chia_to_GS_su_dung_dat.pdf
11 Thông báo phân công nhiệm vụ Tổ giúp việc Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2016. Tải về: 17-5-15_TB_phan_cong_To_giup_viec_GS_su_dung_dat.pdf
12 Thông báo chương trình giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2016. Tải về: 17-5-15_TB_chuong_trinh_GS_su_dung_dat-Hiep_Hoa,_Luc_Nam,_Tan_Yen,_Viet_Yen.pdf
13 Thông báo khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trước, sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Tải về: 17-05-18_Thong_bao_KS_viec_giai_quyet_y_kien,_kien_nghi_truoc,_sau_ky_hop_2.pdf
14 Đôn đốc gửi báo cáo - UBND tỉnh Tải về: 2_22-5-2017_Don_doc_gui_bao_cao-UBND_tinh.pdf
15 Đôn đốc gửi báo cáo - Sở TNMT Tải về: 3_22-5-2017_Don_doc_gui_bao_cao-So_TNMT.pdf
    Lên đầu trang