Giải quyết đơn thư

Danh sách thư mục

STT Thư mục Số tệp
1 Kết quả xử lý, giải quyết đơn thư 65
2 Tiếp nhận, xử lý đơn thư 288

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 7/2018
2 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 8/2018
3 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 9/2018
4 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 10/2018
5 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 11/2018
6 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 12/2018
7 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 1/2019
8 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 2/2019
9 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 3/2019
10 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 4/2019
11 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 5/2019
12 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 6/2019
    Lên đầu trang