Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Chương trình hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh
Chương trình hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Văn phòng HĐND tỉnh Bắc Giang Tải về: Quy_che_lam_viec_cua_VP_HDND_2017.pdf
2 Số 08/TB-VP: Thông báo Lịch công tác tháng 5/2018 Tải về: 2LichCTthang5.pdf
3 Thông báo Lịch công tác tháng 5/2019 Tải về: 11.signed.pdf
    Lên đầu trang