Chương trình hoạt động của Đảng, Đoàn thể VP HĐND Tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 Tải về: 01KH-dang_bo.pdf
2 Quyết định về việc tổ chức lại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Tải về: 01QD-dang_bo.pdf
3 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về: 17-03-07_CTHD_thuc_hien_CT_05_cua_Bo_CT.pdf
4 Số 70-CT/ĐU: Chương trình công tác của Đảng ủy VP HĐND tỉnh năm 2019 Tải về: 17.ctct_dang_uy.pdf
5 Chương trình công tác của Đảng ủy VP HĐND tỉnh năm 2019 Tải về: Chuong_trinh_cong_tac_cua_Dang_uy_VP_HDND_tinh_nam_2019.pdf
    Lên đầu trang