Chương trình hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Chương trình công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh năm 2017 Tải về: Chuong_trinh_cong_tac_2017.PDF
2 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về: Quy_che_lam_viec_Ban_KTNS.PDF
3 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Tải về: 8_BCKQ_6_thang-KTNS.pdf
4 Số 04/CTr-KTNS: Chương trình công tác của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh năm 2018 Tải về: 2CTrCT_Ban_KTNS_2018.pdf
5 Số 19/BC-HĐND: Báo cáo kết quả hoạt động quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tải về: 6BCquyI-ktns.pdf
6 Số 41/BC-HĐND: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Tải về: 21BC6thang-ktns.pdf
7 Số 29/CTr-HĐND: Chương trình công tác của Ban KTNS HĐND tỉnh năm 2019 Tải về: 17ctct_ktns.pdf
8 Báo cáo kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ quý II/ 2019 của Ban KTNS - HĐNĐ tỉnh Tải về: 13.signed.pdf
9 Báo cáo kết quả hoạt động quý III, nhiệm vụ quý IV của Ban KTNS - HĐND tỉnh Tải về: BC_quy_III._KT.pdf
10 Chương trình công tác của Ban KTNS HĐND tỉnh năm 2019 Tải về: Chuong_trinh_cong_tac_cua_Ban_KTNS_HDND_tinh_nam_2019.pdf
11 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, dự kiến chương trình hoạt động năm 2020 của Ban KTNS HĐND tỉnh Tải về: 119.signed.pdf
    Lên đầu trang