Chương trình hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về: Quy_che_lam_viec_cua_Ban_van_hoa_-_xa_hoi.pdf
2 Chương trình công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh năm 2017 Tải về: chuong_trinh_cong_tac_cua_Ban_van_hoa_-_xa_hoi.pdf
3 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Tải về: 9_BCKQ_6_thang-VHXH.pdf
4 Chương trình Công tác của Ban Văn hóa - Văn hóa năm 2018 Tải về: Chuong_trinh_cong_tac_cua_Ban_VHXH_nam_2018.pdf
5 Chương trình Giám sát, khảo sát của Ban Văn hóa - Văn hóa năm 2018 Tải về: Chuong_trinh_khao_sat,_GS_cua_Ban_VHXH_nam_2018.pdf
6 Số 16/BC-HĐND: Báo cáo kết quả hoạt động Quý I, nhiệm vụ Quý II năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Tải về: 5BC_quy_I-vhxh.pdf
7 Số 1026/CTr-HĐND: Chương trình giám sát, khảo sát năm 2019 của Ban VHXH HĐND tỉnh Tải về: 2ctgsks_vhxh.pdf
8 Số 03/CTr_HĐND: Chương trình công tác của Ban VHXH năm 2019 Tải về: 6ctct_vhxh.pdf
9 Báo cáo kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ quý II của Ban VHXH - HĐND tỉnh Tải về: 12.signed.pdf
10 Báo cáo kết quả hoạt động quý III, nhiệm vụ quý IV của Ban VHXH - HĐND tỉnh Tải về: BC_quy_III_VH.pdf
11 Chương trình công tác của Ban VHXH - HĐND tỉnh năm 2019 Tải về: Chuong_trinh_cong_tac_cua_Ban_VHXH,_HDND_tinh_nam_2019.pdf
12 Báo cáo kết quả công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban VHXH- HĐND tỉnh Tải về: 120.signed.pdf
    Lên đầu trang