Chương trình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Chương trình công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2017 Tải về: CTCT-2017-PC.pdf
2 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về: Quy_che_lam_viec-PC.pdf
3 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Tải về: 7_BCKQ_6_thang_-_PC.pdf
4 Số 16/CTr-HĐND: Chương trình công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2018 Tải về: 3CTrCT_Ban_PC_2018.pdf
5 Số 17/BC-HĐND: Báo cáo kết quả hoạt động Quý I, nhiệm vụ công tác Quý II/2018 của Ban Pháp chế Tải về: 4BC_quy_I-PC.pdf
6 Số 40/BC-HĐND: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban pháp chế HĐND tỉnh Tải về: 21BC6thang-pc.pdf
7 Số 1032/CTr-HĐND: Chương trình giám sát, khảo sát năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tải về: 2ctgsks_pc.pdf
8 Số 13/CTr_HĐND: Chương trình công tác của Ban Pháp chế năm 2019 Tải về: 6ctct_pc.pdf
9 Báo cáo kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ quý II của Ban pháp chế - HĐND tỉnh Tải về: 11.signed.pdf
10 Báo cáo kết quả hoạt động quý III, nhiệm vụ quý IV của Ban PC - HĐND tỉnh Tải về: BC_quy_III._PC.pdf
11 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 của Ban pháp chế HĐND tỉnh Tải về: 121.signed.pdf
    Lên đầu trang