Chương trình hoạt động của Đoàn, thường trực HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Chương trình công tác của Thường trực HĐND tỉnh năm 2017 Tải về: CTrCT_2017-TTr.pdf
2 Chương trình công tác tháng 02/2017 của Thường trực HĐND tỉnh Tải về: CTrCT-Thang2-TTr.pdf
3 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về: 19-quy_che_lam_viec_cua_HDND.pdf
4 Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về: 25nq-quy_che_lam_viec_cua_TT_HDND.pdf
5 Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về: 1_NQ-HDND-21.pdf
6 Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họpHĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về: 1_NQ-HDND-20.pdf
7 Chương trình công tác tháng 01/2017 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Tải về: BC_thang_12.pdf
8 Thông báo dự kiến Chương trình kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về: 5_29-5_TB_du_kien_CT_ky_hop_thu_3.pdf
9 Triệu tập kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XVIII Tải về: Trieu_tap_ky_hop_3.pdf
10 Báo cáo kết quả công tác tháng 2, nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2017 Tải về: BC_thang_2.pdf
11 Báo cáo kết quả công tác tháng 3, nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2017 Tải về: BC_thang_3.pdf
12 Báo cáo kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2017 Tải về: BC_thang_4.pdf
13 Báo cáo kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2017 Tải về: BC_thang_5.pdf
14 Báo cáo kết quả công tác tháng 6, nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2017 Tải về: 8_BC_thang_6.pdf
15 Báo cáo tình hình thực hiện các quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành Tải về: 6_BC_THUC_HIEN_LUAT_TCCQDP.pdf
    Lên đầu trang