Hoạt động lãnh đạo của Đảng, Đoàn thể VP HĐND Tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Thông báo Nghị quyết của Đảng ủy về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 Tải về: 01tbdu-dang_bo.pdf
2 Báo cáo kết quả xây dựng kế hoạch và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về: 17-03-16_BCKQ_xd_ke_hoach_va_dang_ky_lam_theo_tu_tuong,_dao_duc,_phong_cach_HCM.pdf
3 Kết luận về kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy tháng 3/2017, nhiệm vụ tháng 4/2017 Tải về: 17-03-27_KL_ve_cong_tac_lah_dao_cua_Dang_uy_thang_3,_nhiem_vu_thang_4-2017.pdf
4 Kết luận về kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy tháng 4/2017 - Nhiệm vụ tháng 5/2017 Tải về: 17-04-27_KL_ve_cong_tac_lah_dao_cua_Dang_uy_thang_4,_nhiem_vu_thang_5-2017.pdf
5 Kết luận về kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy tháng 5/2017 - Nhiệm vụ tháng 6/2017 Tải về: 11_29-5_KL_ve_ket_qua_cong_tac_LD_cua_Dang_uy_thang_5-NV_thang_6.pdf
6 Kết luận về kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy tháng 7; nhiệm vụ tháng 8/2017 Tải về: Ket_luan_ve_ket_qua_cong_tac_lanh_dao_cua_Dang_uy_thang_7.2017.pdf
7 Kết luận về kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy tháng 6; nhiệm vụ tháng 7/2017 Tải về: 2_KL_dang_uy_T6.pdf
8 Kết luận về kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy tháng 9; nhiệm vụ tháng 10/2017 Tải về: 5_KL_ve_KQ_cong_tac_lanh_dao_cua_DU_thang_9.pdf
9 Số 23-KL/ĐU: Kết luận về kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy tháng 10; nhiệm vụ tháng 11/2017 Tải về: 9_KL_dang_uy_thang_11.pdf
10 Số 34-KL/ĐU: Kết luận về kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy tháng 01/2018, nhiệm vụ tháng 02/2018 Tải về: KL_lanh_dao_dang_uy.pdf
11 Số 36-KL/ĐU: Kết luận về kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy thánh 02/2018; nhiệm vụ tháng 3/2018 Tải về: 12KL_Dang_uy_thang_2.pdf
12 Số 11-BC/ĐU: Báo cáo kết quả xây dựng kế hoạch và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về: 12_BC-DU.pdf
13 37-KH/ĐU: KẾ HOẠCH lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh năm 2018 Tải về: 26_KH_Dang_uy.pdf
14 Số 39-KL/ĐU: Kết luận về kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy tháng 3/2018; nhiệm vụ tháng 4/2018 Tải về: 3KLcong_tac_lanh_dao_cua_Dang_uy.pdf
15 Số 12-BC/ĐU: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ Tải về: 3BCDU-12.pdf
    Lên đầu trang