Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Hoạt động khác của Văn phòng HĐND tỉnh
Hoạt động khác của Văn phòng HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017 - 2020 Tải về: 17-02-07_CTPH_tuyen_truyen_ATGT_2017-2020.pdf
2 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2017 Tải về: 17-03-16_BCKQ_phong_chong_tham_nhung.pdf
3 Về việc tiếp tục đề xuất nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2018 Tải về: 17-03-22_Tiep_tuc_de_xuat_NDGS_2018.pdf
4 Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Tải về: 14_24-5-2017_BC_quy_che_dan_chu.pdf
5 Bảng chấm điểm khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp năm 2017 Tải về: 12_Bang_cham_diem_khoi_thi_dua_2017.pdf
6 Báo cáo kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và 4 năm thực hiện NQ số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 Tải về: 44.signed.pdf
    Lên đầu trang