Hoạt động khác của Văn phòng HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017 - 2020 Tải về: 17-02-07_CTPH_tuyen_truyen_ATGT_2017-2020.pdf
2 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2017 Tải về: 17-03-16_BCKQ_phong_chong_tham_nhung.pdf
3 Về việc tiếp tục đề xuất nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2018 Tải về: 17-03-22_Tiep_tuc_de_xuat_NDGS_2018.pdf
4 Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Tải về: 14_24-5-2017_BC_quy_che_dan_chu.pdf
5 Bảng chấm điểm khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp năm 2017 Tải về: 12_Bang_cham_diem_khoi_thi_dua_2017.pdf
6 Báo cáo kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và 4 năm thực hiện NQ số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 Tải về: 44.signed.pdf
    Lên đầu trang