Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Hoạt động khác của Đảng, Đoàn thể VP HĐND Tỉnh
Hoạt động khác của Đảng, Đoàn thể VP HĐND Tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Kết luận về kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy tháng 4/2019, nhiệm vụ tháng 5/2019 Tải về: Ket_luan_ve_ket_qua_cong_tac_lanh_dao_cua_Dang_uy_thang_4.2019,_nhiem_vu_thang_5.2019.pdf
    Lên đầu trang