Hoạt động chỉ đạo điều hành của Văn phòng HĐND tỉnh

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Tải về: 18-TB_phan_cong_nhiem_vu_LDVP.pdf
2 Phân công nhiệm vụ chủ yếu cho công chức và người lao động trong Văn phòng HĐND tỉnh Tải về: phan_cong_nhiem_vu_van_phong.pdf
3 Quyết định phân công công chức Văn phòng HĐND tỉnh theo dõi cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tải về: phan_cong_theo_doi_don_vi1.pdf
4 Lịch công tác tháng 3/2017 - Văn phòng HĐND tỉnh Tải về: 17-03-01_Lich_cong_tac_thang_3.pdf
5 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2017 Tải về: 17-03-16_KH_to_chuc_phong_trao_thi_dua_nam_2017.pdf
6 Xin ý kiến về quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động và đăng ký thi đua của khối các cơ quan tham mưu - tổng hợp năm 2017 Tải về: 17-03-16_xin_y_kien_ve_quy_che_hd,_ke_hoach_hd,_va_dang_ky_thi_dua_khoi_cac_co_quan_tham_muu_-_tong_hop_2017.pdf
7 Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 Tải về: 17-04-03_KH_van_thu_luu_tru.pdf
8 Thông báo lịch công tác tháng 4-2017 Tải về: 17-04-03_lich_CT_thang_4.pdf
9 Vê việc cử công chức tham gia đoàn theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm lâm, chăn nuôi và thú y Tải về: 17-04-03_Cu_CC_theo_doi_kiem_lam_chan_nuoi.pdf
10 Đăng ký thi đua năm 2017 Tải về: 17-04-03_dang_ky_thi_dua.pdf
11 Thông báo lịch công tác tháng 5/2017 Tải về: 17-05-03_Lich_CT_thang_5.pdf
12 Tổng hợp hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Tải về: 17-05-03_Tong_hop_de_nghi_xd_VBQPPL_trinh_ky_hop_thu_3.pdf
13 Giấy mời Tải về: 15_24-5-2017_GM_xem_xet_de_nghi_cua_Cty_Bac_Hai_Hung.pdf
14 Lịch công tác tháng 6/2017 Tải về: 1_26-5_Lich_CT_thang_6.pdf
15 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá cán bộ 6 tháng đầu năm 2017 Tải về: 1_12-6_HDKD_DGCB_6_thang_dau_nam_2017.pdf
    Lên đầu trang