Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Chương trình hoạt động HĐND huyện, xã
Chương trình hoạt động HĐND huyện, xã

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Chương trình công tác năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Hiệp Hòa Tải về: hiep_hoa.pdf
2 Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Lạng Giang Tải về: lang_giang-CtrGS.pdf
3 Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Lục Nam Tải về: luc_nam-CtrGS.pdf
4 Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Lục Ngạn Tải về: luc_ngan-CtrGS.pdf
5 Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Tân Yên Tải về: tan_yen-CtrGS.pdf
6 Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Việt Yên Tải về: Viet_yen-CtrGS.pdf
7 Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Yên Dũng Tải về: Yen_Dung-CtrGS.pdf
8 Kế hoạch thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện Yên Thế năm 2017 Tải về: yen_the-CtrGS.pdf
    Lên đầu trang