Các hoạt động

Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải
1 Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Dũng: Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XVIII Tải về: KH_TXCT_truoc_ky_hop_5-kh_10-_TDB.pdf
2 Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo những tháng cuối năm 2018 (Phục vụ TXCT) Tải về: 01bcub-31-2018-8.pdf
3 Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hiệp Hòa: Kế hoạch TXCT trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII Tải về: To_Hiep_Hoa.pdf
4 Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lạng Giang: Kế hoạch TXCT trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII Tải về: To_Lang_Giang.pdf
5 Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lục Nam: Kế hoạch TXCT trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII Tải về: To_Luc_Nam.pdf
6 Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lục Ngạn: Kế hoạch TXCT trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII Tải về: To_Luc_Ngan.pdf
7 Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Sơn Động: Kế hoạch TXCT trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
8 Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tân Yên: Kế hoạch TXCT trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII Tải về: To_Tan_Yen.pdf
9 Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện TP. Bắc Giang: Kế hoạch TXCT trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII Tải về: To_TPBG.pdf
10 Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tân Yên: Kế hoạch TXCT trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII Tải về: To_Viet_Yen.pdf
11 Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Thế: Kế hoạch TXCT trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII Tải về: To_Yen_The.doc
    Lên đầu trang